Gå direkt till innehåll
Öresundskraft redovisar ett starkt och annorlunda år

Pressmeddelande -

Öresundskraft redovisar ett starkt och annorlunda år

Öresundskrafts rörelseresultat för 2012 blev 376 Mkr, en förbättring med 13 procent jämfört med föregående år. Flera faktorer bidrog till resultatet. En lyckad driftsättning av Filbornaverket, få leveransavbrott, bra driftoptimering och ett målmedvetet förbättringsarbete. Investeringarna ökade till 550 Mkr. Även kundnöjdheten, mätt som SKI, och varumärkets styrka ökade.

– Vi har genomfört den strategi som lades fast 2008 och nått de mål som vi satte, summerar VD Anders Östlund. Vi har skapat den ekonomiska trygghet som långsiktiga företag av vår typ behöver, samtidigt som kunderna blivit mer nöjda med oss. Vi är redo för nästa steg där ännu större kundnöjdhet står i centrum, liksom omställningen till en hållbar energianvändning.

2012 var ett speciellt år eftersom det är sista året Öresundskraft erhöll intäkter för elcertifikat för den biobränslebaserade elproduktionen i det gamla Västhamnsverket samtidigt som Filbornaverket med sina låga driftskostnader togs i drift under hösten. Detta är den största orsaken till resultatförbättringen. Till resultatet bidrog även arbetet med driftoptimering. Det gav en gynnsam produktionsmix i förhållande till väder och elpriser. Även få avbrott i nät och produktion, liksom ett målmedvetet arbete med ständiga förbättringar återspeglas i resultatet.

Helsingborgs stad anger i ägardirektivet för Öresundskraft att avkastningen på justerat eget kapital skall vara minst 10 procent. Utfallet för året blev 14,4 procent.  Sett över en femårsperiod är avkastningen i snitt 12,5 procent. Ägardirektivet anger vidare att Öresundskrafts elnätstariffer ska sträva efter att understiga riksgenom-snittet och att fjärrvärmetarifferna ska understiga riksgenomsnittet. Nils Holgersson-undersökningen avseende elnäts- och fjärrvärmekostnader i Sverige visar att Öresundskraft uppfyller detta krav även för 2012.

Den totalt sålda energivolymen uppgick till 4 020 GWh (4 257). Försäljningsvolymerna av el minskade till 2 587 GWh (2 816), detta som en följd av fokuseringen på lönsamhet före volym inom främst företagssegmentet. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 1 196 GWh (1 172). Gasvolymen minskade till 223 GWh (251) och fjärrkylevolymen minskade till 14 GWh (18) bland annat på grund av en kall sommar.

Året präglades av en hög aktivitet inom samtliga verksamhetsområden:

Filbornaverket togs i drift under hösten. Den totala satsningen uppgår till ca 1.850 Mkr, varav cirka hälften leasas. Projektet kommer slutföras under 2013.

Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. Sammanlagt investerades 550 Mkr (499) i såväl nät- som produktionsverksamheten. Filbornaverket utgör 357 Mkr (336).

I juni avyttrades vattenkraftstationen i Mörrumsån. Försäljningen innebär ett renodlat fokus på Öresundsregionen vad gäller elproduktion.

Inom stadsförnyelseprojektet H+ har en energistrategi fastställts. Strategin har sin grund i den studie som Öresundskraft genomfört angående utformningen av energisystemet.

Öresundskraft och Lunds Energikoncernen bildade den 1 juli 2012 ett gemensamt mätbolag, Prometera, för att skapa bättre förutsättningar att möta högre krav och uppnå skalfördelar. 

Som ett led i ytterligare renodling av verksamheten har styrelsen beslutat att överlåta Öresundskraft Tjänster AB till en extern aktör. Detta genom att sälja bolaget och samtidigt teckna ett flerårigt tjänsteavtal med den övertagande parten.

Studierna av förutsättningarna för samverkan med Landskrona Energi och Lunds Energikoncernen i uppbyggnaden av ett regionalt fjärrvärmenät har fortsatt. Beslut om ett eventuellt förverkligande förväntas 2013.

Öresundskraft, NSR, Kemira och Helsingborgs Hamn deltar i ett projekt, som syftar till att analysera möjligheten att bygga en terminal för flytande gas i Helsingborgs hamn. Den huvudsakliga drivkraften är att tillhandahålla ett bränsle med mindre miljöpåverkan till fartygstrafiken.

Ett pilotprojekt med att ansluta bredbandsfiber till villor inleddes 2012.  Därefter kommer en utvärdering av upplägget att ske innan beslut om en fortsättning.

En nya dialogmodell Prisdialogen har införts när det gäller justeringar av fjärrvärmepriserna. Modellen har under 2012 använts i dialogen med de större kunderna och kommer från och med nästa år även omfatta villakunderna.

En prismodell som bättre speglar produktionskostnaden för fjärrvärme infördes under hösten. Prismodellen skapar drivkrafter för att minska fjärrvärmeanvändningen när miljöbelastningen från produktionen är som störst.

Öresundskraft och företaget Move About invigde i mars Sveriges första solbilsbil och under året monterades en solcellsanläggning på Helsingborg Arena. Beslut har fattats om att uppföra två vindkraftverk i Ingelsträde.

–Det finns många positiva saker att lyfta fram från verksamheten 2012. Alla affärer har i stort levt upp till förväntningarna, säger Anders Östlund. Den ekonomiska utvecklingen, i kombination med ökad kundnöjdhet och varumärkesstyrkan, ger oss möjlighet att fortsätta satsa på hög driftsäkerhet och på framtidens energisystem såsom vind- och solkraft.  Vi är på rätt väg men det finns mycket kvar att göra. När kunderna vill berätta om att Öresundskraft är ett företag i mästarklass då är jag nöjd.

Öresundskrafts ordförande Peter Knutsson är mycket nöjd med bolagets utveckling

–Framtiden blir mycket mer komplex och utmanande. Öresundskrafts resultat för 2012  är både bra och nödvändigt för att företaget ska klara de tekniska och kommersiella utmaningar som morgondagen innebär.


Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel. 042-490 30 80, 070-418 30 80
Peter Knutsson, styrelseordförande, tel. 070-815 79 61.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från spillvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige