Gå direkt till innehåll
Öresundskrafts resultat 2011: ett strategiskt mål har nåtts

Pressmeddelande -

Öresundskrafts resultat 2011: ett strategiskt mål har nåtts

Öresundskrafts rörelseresultat för 2011 blev 331 Mkr, en förbättring med 14 procent jämfört med föregående år. Flera faktorer bidrog till resultatet, bland annat leveranser med få avbrott, gynnsamt väder och förbättringar i stort som smått. Investeringarna ökade till 499 Mkr. Även kundnöjdheten, SKI, ökar.

Rörelseresultatet på 331 miljoner kronor är det högsta i Öresundskrafts historia och speglar ett år som på flera sätt varit gynnsamt för företaget. Vädret under 2011 präglades av en kall inledning och en mild och blåsig avslutning. Produktionsvolymerna på helårsbasis blev därför något lägre än ett normalår, med undantag av elproduktionen, där spetslasten gick för fullt i början av året pga. kylan. De kraftiga stormarna vid årets slut ledde inte till några större avbrott eller leveransstörningar, samtliga anläggningar gick i stort sett perfekt.

En förbättrad riskhantering inom elförsäljning och ett framgångsrikt arbete för ökad kvalitet och effektivitet, är andra åtgärder som påverkat resultatet positivt.

–Vi har genomfört den strategi vi beslutade 2008 med stor uthållighet och vi har nått det ekonomiska mål vi satte, ett år före tidplanen, summerar Vd Anders Östlund.

I ägardirektivet anger ägaren, Helsingborgs stad, att Öresundskrafts elnätstariffer ska sträva efter att understiga riksgenomsnittet och att fjärrvärmetarifferna ska understiga riksgenomsnittet . Nils Holgersson-undersökningen avseende elnäts- och fjärrvärmekostnader i Sverige visar att Öresundskraft uppfyller detta krav för 2011. 

Den totalt sålda energivolymen under 2011 uppgick till 4 257 GWh (5 622). Försäljningsvolymerna av el minskade till 2 816 GWh (3 949), som en följd av försäljningen av Göta energi AB och fokuseringen på lönsamhet före volym. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 1172 GWh (1 364), vilket är en nedgång jämfört med volymen 2010 som var ovanligt hög på grund av kylan. Gasvolymerna minskade till 251 GWh (292) och fjärrkylevolymen ökade något till 18 GWh (17).

 Året präglades av en hög aktivitet inom samtliga verksamhetsområden:

  • Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. Sammanlagt investerades 499 Mkr (464) i såväl nät- som produktionsverksamhet, liksom ett nytt operatörshotell för bredbandsverksamheten. Filbornaverket svarade för 336 Mkr (156).
  • Byggandet av ett nytt kraftvärmeverk baserat på avfallsbränsle, Filborna KVV1, fortsatte i högt tempo. Anläggningen, en investering på 1.850 Mkr tas i inledande drift hösten 2012.
  • Öresundskrafts styrelse beslutade att två vindkraftverk ska uppföras i Ingelsträde i Höganäs kommun.
  • Studierna av förutsättningarna för samverkan med Landskrona Energi och Lunds Energikoncernen i uppbyggnaden av ett regionalt fjärrvärmenät har fortsatt.
  • Inom stadsförnyelseprojektet H+ samverkar Öresundkraft med Helsingborgs Stad, Nordvästra Skånes Vatten, NSVA och Avlopp AB och Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, för att ta fram hållbara och integrerade lösningar inom områdena energi, vatten och avlopp samt avfall.
  • Tillsammans med NSR, Kemira och Helsinborgs hamn har Öresundskraft initierat ett projekt för att analysera möjligheterna för en terminal för flytande natur- och biogas i Helsingborgs hamn. Drivkraften är att tillhandahålla ett miljövänligt bränsle till fartygstrafiken.
  • Installationen av fjärravlästa elmätare i Ängelholm, bildandet av ett gemensamt mätbolag med Lunds Energikoncernen och införandet av en hög, fast ersättning till småskaliga producenter av förnybar el är exempel på andra satsningar.

–Särskilt glädjande är att kundnöjdheten har ökat, säger Anders Östlund med hänvisning till Svenskt Kvalitetsindex, en oberoende undersökning av kundnöjdhet bland olika företag och branscher. Nöjda kunder är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och kundnöjdhet blir ett centralt inslag i strategin för kommande år.

–Vi har gjort ett gediget arbete sedan 2008 men mycket av det vi gjort under resan har varit självklarheter. Framtiden blir mycket mer komplex och utmanande, och resultatet för 2011 är både bra och nödvändigt för att vi ska klara de tekniska och kommersiella utmaningar som morgondagen innebär.

Öresundskrafts ordförande Peter Knutsson, säger i en kommentar:

–Det fina resultatet har uppnåtts med hårt och målfokuserat arbete från alla anställda. Därtill har flera faktorer samverkat under året, vilket bidragit till resultatet.

–Det här innebär att Öresundskraft har ekonomisk stabilitet för de utmaningar man står inför. Minst lika viktigt är att företaget också börjat bygga upp den kompetens och organisation som framtiden kräver.

 Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel. 042-490 30 80, 070-418 30 80
Peter Knutsson, styrelseordförande, tel. 070-815 79 61.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige