Gå direkt till innehåll
Allt högre. Öresundskraft ökade rörelseresultatet, omsättningen och soliditeten under 2017.
Allt högre. Öresundskraft ökade rörelseresultatet, omsättningen och soliditeten under 2017.

Pressmeddelande -

Starkt resultat för Öresundskraft 2017

Öresundskrafts rörelseresultat för 2017 blev 396 Mkr, att jämföras med 383 Mkr föregående år. Målen för soliditet, avkastning och utdelning enligt ägardirektivet har uppnåtts.

Omsättningen under 2017 ökade till 2 674 Mkr (2 639). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 10,0 procent vilket överstiger ägardirektivets krav. Soliditeten uppgick till 46,1 procent (41,9). En utdelning genom koncernbidrag lämnas enligt ägarens önskemål med 106 Mkr (133).

Såld energivolym under året ökade något, till 3 207 GWh (3 170). Elhandelsvolymen i Sverige ökade till 1 858 GWh (1 810). Fjärrvärmeförsäljningen ökade något till 1 065 GWh (1 061). Fjärrkylevolymen var något lägre 9 GWh (11) liksom gasvolymen 275 GWh (289).

Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. I anläggningstillgångar investerades 383 Mkr (424) i såväl nät- som produktionsverksamheten.

I Ängelholm fortsatte förberedelserna för att öka leveranssäkerheten av el till de centrala delarna av staden. I Helsingborg färdigställdes dragningen av elkablar för laddning av HH Ferries två färjor Tycho Brahe och Aurora, vilka konverterats till batteridrift. Investeringarna i elnätet uppgick under året till 129 miljoner kronor. Samtidigt har planeringen för nästa generations elmätare inletts. Vidare investerade Öresundskraft cirka 83 miljoner kronor i fjärrvärmenäten under året, fördelat på 52 miljoner i nyinvesteringar och 31 miljoner kronor på reinvesteringar.

Inom kommunikationslösningar fortsatte utbyggnaden av stadsnätet. I Helsingborg drogs fiberkabel till cirka 3500 villakunder varav fler än 2000 valde att ansluta sig. Därtill fick cirka 700 hushåll i flerfamiljsfastigheter tillgång till stadsnätet. Inom Bjuvs kommun skedde utbyggnad till cirka 1600 villor varav cirka 1100 har valt att ansluta sig. Affärsområdet etablerade även en öppen stadshubb för ”sakernas internet” i Helsingborg.

På koncernnivå märktes under året samarbetet med Helsingborgs stad kring stadens klimat- och energiplan, täta kontakter med byggaktörerna på Oceanhamnen inom

stadens H+ plus projekt, avvecklingen av danska Helia Energisalg A/S, samarbetet med Region Skåne i framtagandet av regionens energistrategi samt rådgivning till engelska Stoke-on-Trent avseende fjärrvärmeutbyggnad.

Kundernas nöjdhet med Öresundskraft enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex, ökade med 2,4 enheter till 70,7.

Försäljningsaktiviteten var hög under året. Här märktes elhandelsavtal med Spisa Smaker, försäljning av ursprungsgarantier till Lindab från Össjö vindkraftpark, energikartläggningar för Engelholmsglass och GPA Flow, drift- och underhållsavtal med en rad bostadsrättsföreningar i Ängelholm och Helsingborg, elbilsladdning för HSB Sundfastigheter, biogasavtal med Hamnkrogen samt fjärrvärmeavtal med K-Fastigheter och Serneke för området Oceanhamnen inom H+ projektet. Under året lanserades nyckelfärdiga solcellspaket för villakunder, bostadsrättsföreningar och företag vilket resulterade i tretton sålda anläggningar.

– Jag är nöjd med resultatet men i vetskap om att det till stora delar är en spegling av historiska förhållanden. Förändringarna i branschen och hos kunderna sker mycket snabbt och för att fortsätta vara relevanta för våra kunder måste vi svara upp mot dessa förändringar. Den nya organisation vi formerade under 2017 tillsammans med en ny strategisk agenda ska möta dessa behov, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund.

– Affärsområde Kommunikationslösningar är ett bra exempel. Fiberutbyggnaden i Helsingborg var rekordsnabb under 2017 och är snart fullt genomförd. Nu har nästa utvecklingsfas inletts i form av Stadshubben som möjliggör Internet of Things och den smarta staden.

– Öresundskraft har uppfyllt ägardirektiven. Det gäller såväl soliditet, avkastning och utdelning till ägaren liksom direktivet avseende elnäts- och fjärrvärmekostnader för kunderna. Det säger Öresundskrafts ordförande Gustaf Wiklund.

– Bolaget har också, utifrån ägardirektivet, bedrivit verksamhet för en långsiktig hållbar utveckling för staden, med fokus på infrastruktur för nuvarande och framtida behov av energilösningar och datakommunikation.

Not: Öresundskrafts Hållbarhetsredovisning publiceras idag på www.oresundskraft.se.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Gustaf Wiklund, ordförande, Öresundskraft, 070-147 39 63

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige