Följ Öresundskraft

Öresundskraft lyfte resultatet 2016

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2017 09:50 CEST

Ett resultatlyft på 26 procent, ökad avkastning på sysselsatt kapital och stärkt soliditet; 2016 var ett starkt år för Öresundskraft.

Öresundskrafts rörelseresultat för 2016 blev 383 Mkr, att jämföras med 304 Mkr föregående år. Målen för soliditet, avkastning och utdelning enligt ägardirektivet har uppnåtts.

Omsättningen under 2016 ökade till 2 639 Mkr (2 475). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 10,1 procent vilket överstiger ägardirektivets krav på 4,5 procent. Soliditeten uppgick till 41,9 procent (40,8). Därtill skall, enligt ägarens önskemål, en utdelning genom koncernbidrag med 133 Mkr (175) lämnas.

 Den totalt sålda energivolymen under året ökade med 2,7 procent, 3 479 GWh (3 387). Elvolymen ökade till 2 118 GWh (2 054). Fjärrvärmeförsäljningen ökade till 1 061 GWh (1 010) medan fjärrkylevolymen var oförändrad på 11 GWh (11). Gasvolymen ökade till 289 GWh (266).

Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. I anläggningstillgångar investerades 424 Mkr (535) med stora investeringar i såväl nät- som produktionsverksamheten. Bland investeringarna märktes bland annat förnyelse av produktionen av fjärrkyla, förnyelse av fjärrvärmenätet i Ängelholm och på Drottninghög/Grönkulla i Helsingborg, uppförandet av tre vindkraftverk i Össjö, förstärkning och modernisering elnätet i Helsingborg samt dragningen elkablar för laddning av HH Ferries två färjor Tycho Brahe och Aurora.

Affärsområde Kommunikationslösningar fortsatte dragningen av fiber. Under året drogs fiber till 3 460 villor. Antalet anslutningar i hela stadsnätet växte med 4 850 stycken. Tillsammans med Bjuvs kommun bildade Öresundskraft under 2016 det samägda bolaget Bjuv Stadsnät AB.

Inom ramen för CLEVER Sverige AB driftsattes nya snabbladdare längs E4:an och längs E20. Därtill fick CLEVER i uppdrag att bygga laddplatser i Helsingborg, bland annat vid Stortorget, Sofiero, på Söder och på Nicolaiskolans parkering.

Avtalet förnyades med Kemira om leveranser av restvärme från Kemira till Öresundskraft. Avtalet bidrar till att Öresundskraft kan erbjuda trygga leveranser av fjärrvärme till konkurrenskraftiga och stabila priser medan Kemira får avsättning för en restprodukt. Större kundavtal tecknades med McNeil och Lantmännen (fjärrvärme), Region Skåne och Wihlborgs Fastigheter (fjärrkyla), kongresscentret Sea U (fjärrvärme, fjärrkyla, biogas) samt Nobina (biogas).

– Vår roll är att på affärsmässigt sunda principer påverka och påskynda utvecklingen mot ett framtida hållbart energi- och transportsystem, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund i en kommentar. Vårt starka resultat och våra omfattande investeringar i bland annat förnybar energi visar att vi axlar den rollen väl.

– Mindre roligt är att kundnöjdheten enligt Svenskt Kvalitetsindex, SKI, minskat från 71,3 till 68,3. Hela branschen minskar förvisso men vi ska öka, inte minska. Nu sätter vi in åtgärder för förbättrad kundinformation, ärende- och klagomålshantering. Vårt långsiktiga mål på 76 står fast.

Öresundskrafts ordförande Gustaf Wiklund säger:

– Jag kan konstatera att Öresundskraft återigen uppfyllt ägardirektiven avseende soliditet, avkastning och utdelning till ägaren. Öresundskraft möter också ägardirektivet avseende elnäts- och fjärrvärmekostnader för kunderna.

– Bolaget har bedrivit verksamhet inom de områden och marknader som anges i ägardirektivet utifrån en långsiktig hållbar utveckling för staden. Det är en strategisk utveckling med infrastruktur som tillgodoser nuvarande och framtida behov av energilösningar och datakommunikation.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Gustaf Wiklund, ordförande, Öresundskraft, 070-147 39 63

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.