Gå direkt till innehåll
Öresundskrafts resultat för 2021 lyfter och överträffar föregående år. Foto: Lovisa Lundström.
Öresundskrafts resultat för 2021 lyfter och överträffar föregående år. Foto: Lovisa Lundström.

Pressmeddelande -

Starkt resultat för Öresundskraft

Öresundskrafts rörelseresultat för 2021 ökade till 489 Mkr, att jämföras med 326 Mkr föregående år. Målen för soliditet, avkastning och utdelning enligt ägardirektivet har uppnåtts.

– Resultatet överträffar både årets budget och föregående år. Året har präglats av en mycket turbulent energimarknad med höga och volatila priser på både el och gas. Vi har visat att Öresundskraft har förmågan att balansera risker och möjligheter i denna turbulens och redovisar ett resultat som möjliggör fortsatt satsning på att utveckla framtidens energisystem samtidigt som vi ger Helsingborg stad det önskade koncernbidraget, sammanfattar Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Koncernens intäkter ökade till 3 256 Mkr (2 516). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 11,1 procent (8,4) och soliditeten till 52,8 procent (55,5). Koncernbidrag samt utdelning lämnas enligt ägarens önskemål med 109,2 Mkr (120) resp. 0 Mkr (110).

Försäljningsvolymerna blev generellt högre än föregående år, främst beroende på periodvis kallare väder än under motsvarande perioder förra året. Totalt försåld energivolym uppgick till 2 634 GWh (2 584), elhandelsvolym till 1 385 GWh (1 428) och fjärrvärmevolym till 1 083 GWh (959). Fjärrkylevolymen uppgick till 15 GWh (12) och gasvolymen till 152 GWh (184).

Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 430 Mkr (404) i såväl nät- som produktionsverksamheten. Bland investeringarna märks bland annat byte till en ny generation mätare för elnäts- och fjärrvärmekunder, moderniseringen av Västhamnsverket och fastighetsprojektet Varm 21. Utöver detta sker löpande reinvesteringar i nät- och produktionsverksamheten samt utbyggnad till nya områden.

Året kännetecknades av volatila energipriser och pandemi. Det resulterade bland annat i lägre marginaler på elhandel jämfört med budget och föregående år, då kostnaden för att hantera risk ökade. Det uppvägdes av den samtidiga produktionen av fjärrvärme och el som var högre än förra året. Även Pingday påverkade resultatet positivt medan elnät och fjärrkyla visade lägre resultat jämfört med 2020.

Under året avyttrade Öresundskraft och övriga delägare gemensamt 51 procent av innehavet i Bee Charging Solutions till norska Statkraft. I samband med detta bytte bolaget namn till MER Sweden AB.

Öresundskrafts samägda bolag Utvecklingsklustret Energi AB blev delägare i Bright Energy AB. Med Brights öppna, digitala plattform kan energibolag erbjuda sina kunder en rad tjänster, bland annat minskad elanvändning under högpristimmar.

Andra händelser som präglade 2021 var arbetet i Skånes effektkommission för att trygga tillräcklig elektrisk effekt i södra Sverige, samarbetet med Volvo Lastvagnar kring en laddstation för lastbilar i Helsingborg samt förberedelserna inför H22 City Expo.

Produktionen fungerade bra under året. Västhamnsverket startade planenligt efter det årliga underhållet och levererade mot slutet av året stora volymer fjärrvärme och el. Åkerslundsverket gick överlag bra och erhöll även tillstånd för förbränning av tryckimpregnerat trä. Även Filbornaverket fungerade väl. Avfallskunderna återfanns främst i Sverige, Tyskland och Italien och volymen behandlat avfall låg väl i förhållande till plan.

Mätarbytet hos kunderna fortsatte, cirka 18 000 nya, moderna elmätare liksom 5 000 nya fjärrvärmemätare installerades under året. Den datainsamling som blir möjlig med de nya mätarna har verifierats och visar bra kvalitet. Det ger bland annat möjlighet till nya optimeringslösningar och tidigare fakturering.

Inom området solceller noterades en försäljningsökning och stort intresse från såväl privat- som företagskunder. Dock har stark, global efterfrågan och Covid-relaterade störningar i leveranskedjorna orsakat långa leveranstider.

För Pingday, det tidigare affärsområdet Kommunikationslösningar inom Öresundskraft, var 2021 första år som dotterbolag till Öresundskraft. Pingday växte som helhet och inom alla affärer med fokus på IoT, den smarta staden och datadriven utveckling i samarbete med Helsingborgs stad.

­– Kapacitetsfrågan, att få elen att räcka till när elanvändningen ökar dramatiskt, CO2-fri fjärrvärme samt laddning av tunga fordon är våra strategiska utvecklingsområden, summerar Anders Östlund.

– Omvärlden och energibranschen förändras snabbt och det är med glädje jag konstaterar att Öresundskraft både har strategin och de ekonomiska muskler som krävs för att stå starkt även fortsättningsvis. Det menar Björn Eisner, styrelseordförande i Öresundskraft i en kommentar till bokslutet.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Björn Eisner, ordförande, Öresundskraft, tel. 073-750 01 69

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige