Gå direkt till innehåll
Kall vinter speglas i Öresundskrafts resultat 2010

Pressmeddelande -

Kall vinter speglas i Öresundskrafts resultat 2010

Öresundskrafts rörelseresultat för 2010 blev 290 Mkr, en förbättring med 13 procent jämfört med föregående års resultat på 256 Mkr. Resultatet påverkades främst av det extrema vädret men också av förändringar i bolagets struktur.

Det är ett händelserikt 2010 som Öresundskraft nu redovisar. Vintermånaderna 2010 bjöd på ovanligt kallt väder i kombination med begränsad elproduktion i de svenska kärnkraftverken. Det ledde till volatila och tidvis mycket höga spotpriser på den nordiska marknaden. Det drabbade såväl elkunder som Öresundskrafts elförsäljning, vilken redovisar högre anskaffningskostnader och ett sämre operativt resultat jämfört med ett normalår. Omvänt medförde väderleken och elpriserna att Öresundskrafts egen elproduktion visar ett bättre resultat jämfört med normalåret.

Den totalt sålda energivolymen uppgick till 5 622 GWh (6 512). Försäljningsvolymerna av el minskade till 3 949 GWh (4 911), främst som en följd av försäljningen av Göta energi AB. Försäljningen av gas och fjärrkyla minskade, medan fjärrvärmeförsäljningen ökade till 1 364 GWH (1 186), främst som följd av det kalla vädret.

Under året har förändringar i koncernstrukturen skett. Bland annat avyttrades det helägda elhandelsbolaget Göta energi AB till Hafslund A/S. Detta för att fokusera på Öresundsregionen och varumärket Öresundskraft.  I juli överfördes energihandels-verksamheten till Modity Trading AB, ett bolag bildat tillsammans med Lunds Energi koncernen. I november såldes minoritetsandelen (39 procent) i Höganäs Fjärrvärme AB till Höganäs Kommun.

Sammantaget minskade koncernens intäkter till 4 219 Mkr (4 389), främst till följd av försäljningen av Göta energi AB. I rörelseresultatet på 290 Mkr ingår resultat från försäljning av bolag (+59,5) och nedskrivning av koncerngoodwill (-34,3 Mkr). Rörelseresultatet innebär att den genomsnittliga avkastningen på eget kapital under de senaste fem åren uppgår till 5,8 procent.

 –2010 har varit ett år som präglats av de ovanligt kalla vintermånaderna med hög energianvändning i kombination med höga elpriser, sammanfattar Öresundskrafts VD Anders Östlund. Det har varit ett mycket tufft år, både för våra kunder och oss själva.  Energikostnaderna har för många varit kraftigt över det normala. Vårt erbjudande om att låsa elpriset över vintern har gjort det möjligt för många kunder att hantera sin prisrisk. Fjärrvärmekunderna har ett pris som ligger fast under året men energiförbrukningen går naturligtvis upp när det är extremt kallt ute.

–Anläggningar och nät har körts på full kapacitet under långa perioder men trots den extrema belastningen har leveranserna av el, värme och gas fungerat i princip utan störningar. Vinterns hårda slitage gör det extra viktigt med underhållsåtgärder. De cirka 200 Mkr som vi årligen satsar i investeringar kommer att utnyttjas till sista kronan.

–Arbetet med att förbättra alla delar av verksamheten har fortsatt under året. Målet är att höja servicenivån, öka effektiviteten och stärka vår position som ett attraktivt regionalt energibolag. Jag är extra nöjd med lanseringen av vårt energilösningskoncept som hjälper kunden att bli mer energieffektiv. Det har rönt stort intresse och ett antal samarbeten är redan i full gång. Byggandet av Filbornaverket fortlöper enligt plan. Det är den största investeringen i Öresundskraft historia och ger förutsättningar för att även fortsättningsvis kunna ge våra kunder ett miljöanpassat och prisvärt erbjudande.

–Med årets resultat har vi tagit ännu ett steg mot att skapa den ekonomiska styrka som den här kapitalintensiva verksamheten kräver. Det ger utrymme för investeringar och satsningar till gagn för kunder och ägare, säger Anders Östlund.

Resultatet innebär att Öresundskraft lever upptill ägarens, Helsingborg stad, förväntningar. 

–Det är glädjande att vi kan möta de förväntningar som ställs på oss och att vi därmed kan bidra till en positiv utveckling av staden, avslutar Öresundskrafts ordförande Peter Knutsson.

 Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel. 042-490 30 80, 070-418 30 80
Peter Knutsson, styrelseordförande, tel. 070-815 79 61.
Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett framåt energibolag i Öresundsregionen. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen, som ägs av Helsingborgs stad. Vi har närmare 450 medarbetare och förser cirka 260 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2010 till 5 600 GWh, varav 3 900 GWh avser el. www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige