Gå direkt till innehåll
Starkt resultat trots danska förluster

Pressmeddelande -

Starkt resultat trots danska förluster

Öresundskrafts rörelseresultat för 2015 blev 304 Mkr, att jämföras med 347 Mkr föregående år. Årets resultat har belastats med stora förluster i det danska elhandelsbolaget Helia. Trots detta har Öresundskrafts mål för soliditet, avkastning och utdelning enligt ägardirektivet uppnåtts.

Det danska dotterbolaget Helia har köpt mer el än vad man sålt i framtida kundavtal vilket i kombination med fallande elpriser orsakat förluster uppgående till 92 Mkr. I samband med detta har fel upptäckts gällande tidigare års resultat, vilket har justerats mot det egna kapitalet med 101 Mkr. Den samlade förlusten uppgår således till 193 Mkr och en oberoende granskning pågår för att utröna orsakerna. Granskningen förväntas vara klar under våren 2016.

– Vi har i samband med bokslutsarbetet gjort en mycket noggrann genomgång av Helias räkenskaper, både historiska och framåtblickande. Nu har vi en heltäckande och komplett bild av de ekonomiska konsekvenserna. Vi kan dock inte uttala oss om vad som skett och vad som gått fel, det vore att föregripa den oberoende granskning som pågår, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund i en kommentar.

Bokslutet för 2015 innehåller också ljuspunkter. Avkastningen på eget kapital uppgick till 11 procent (12,2) medan soliditeten uppgick till 40,8 procent (39,7). Det är bättre än ägardirektivets krav på 10 respektive 20 procent. Därtill har, enligt ägarens önskemål, en utdelning genom koncernbidrag med 175 Mkr (56) lämnats.

Den totalt sålda energivolymen under året uppgick till 3 387 GWh (3 399). Försäljningsvolymerna är i nivå med föregående år. Elvolymen minskade till 2 054 GWh och fjärrkylevolymen minskade till 11 GWh (16). Fjärrvärmeförsäljningen ökade till 1 057 GWh (1 002) och gasvolymen ökade till 266 GWh (250).

Året präglades av en hög aktivitet inom samtliga verksamhetsområden. Affärsområde Elnät fortsatte arbetet med att modernisera elnäten i Öresundskrafts nätområde genom investeringar på drygt 100 Mkr. Affärsområde Bredband fortsatte dragningen av fiber till etablerade villaområden: under året drogs fiber till drygt 3100 villor.

Under året påbörjade affärsområde Kraft & Värme ett projekt för att år 2017 kunna leverera fjärrkyla med väsentligt bättre miljöprestanda till kunder i Helsingborg. Projektet omfattar investeringar på 29 Mkr i ombyggnad, ny utrustning och nya ledningar. Under året erhölls ett utökat miljötillstånd för Filbornaverket som tillåter förbränning av avfall upp till 200 000 ton (160 000) medan utökade kontroller av avfall etablerades för att försäkra att utländskt avfallsbränsle håller korrekt kvalitet.

Under året tecknades avtal med CLEVER A/S om att bilda CLEVER Sverige AB i syfte att etablera försäljning av produkter och tjänster för laddning av elbilar i Sverige. Etableringen har gått planenligt, vid årets slut hade företaget ett 40-tal snabbladdare i sitt nätverk, främst på Statoil och Preemstationer i södra Sverige.

Under senhösten invigdes Sveriges längsta, gemensamma fjärrvärmeledning som nio mil lång knyter samman Helsingborg, Landskrona, Lund, Lomma och Eslöv. Bakom ledningen står Öresundskraft, Landskrona Energi och Kraftringen. Ledningen gör det möjligt att återvinna mer restvärme och att gemensamt optimera fjärrvärmeproduktionen.

– Investeringarna under året uppgick till 535 miljoner kronor. Merparten kan ses som investeringar i omsorgen om vår gemensamma miljö, vårt klimat och en ansvarsfull användning av jordens resurser. Vår roll är att på affärsmässigt sunda principer påverka och påskynda utvecklingen mot ett framtida hållbart energi- och transportsystem, säger Anders Östlund.

Öresundskrafts ordförande Gustaf Wiklund säger:

– Öresundskraft fortsätter att visa hur starka energiföretag i kommunal ägo kan utgöra verktyg i omställningen till ett hållbart energisystem. Satsningen på elbilsladdning, energisamarbete över kommungränserna, fjärrvärme med mycket goda miljövärden och fjärrkyla med förbättrad miljöprestanda är alla exempel på det. Bolagets starka ekonomiska ställning trots det som hänt i Helia och den tydliga visionen med fokus på ett hållbart energisystem är grundstenar i det fortsatta arbetet.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Gustaf Wiklund, ordförande, Öresundskraft, 070-147 39 63
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige