Gå direkt till innehåll
Det är full fart framåt enligt Öresundskrafts vd när han kommenterar bokslutet för 2019. (Foto: Marcus Lundberg)
Det är full fart framåt enligt Öresundskrafts vd när han kommenterar bokslutet för 2019. (Foto: Marcus Lundberg)

Pressmeddelande -

Starkt resultat av Öresundskraft

Öresundskrafts rörelseresultat för 2019 ökade till 448 Mkr, att jämföras med 347 Mkr föregående år. Målen för soliditet, avkastning och utdelning enligt ägardirektivet har uppnåtts.

Koncernens intäkter minskade till 2 769 Mkr (2 840), främst beroende på lägre elpriser samt lägre volymer på elhandel och fjärrvärme. Att rörelseresultatet ökade beror till största delen på engångsposter, bland annat försäljningen av fjärrvärmenätet i Vejby och Hjärnarp, samt lägre personal- och övriga omkostnader.

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 10,8 procent (8,7) och soliditeten till 51,1 procent (48,2). En utdelning genom koncernbidrag lämnas enligt ägarens önskemål med 170 Mkr (130).

Försäljningsvolymerna blev generellt något lägre än föregående år. Den totalt sålda energivolymen minskade till 2 748 GWh (2 973). Elhandelsvolymen minskade till 1 516 GWh (1674) och fjärrvärmeförsäljningen till 1 002 GWh (1 049). Fjärrkylevolymen blev 14 GWh (14) och gasvolymen minskade till 216 GWh (236).

Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 328 Mkr (383) i såväl nät- som produktionsverksamheten. Bland investeringarna under året märks bland annat effektökning vid Filbornaverket, påbörjat byte till en ny generation mätare för el och fjärrvärme samt moderniseringar för framtida produktion.

För affärsområde (AO) Kommunikationslösningar innebar året en fortsatt tillväxt i alla underliggande affärer. Målet för 500 efteranslutningar bland villakunder till Stadsnätet uppnåddes, ett arbete som fortsätter in i 2020. Inom ramen för IoT och StadsHubben inledde Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, fas två av satsningen på uppkopplade soptunnor vilket omfattade 5 000 sensorer.

Inom AO Fastighetslösningar märktes fjärrvärmeanslutningar för Catena och Preem, solceller för BRF Gustenborg och Garnito, förnyat energiavtal med Newsec Property Management samt framtagande av en miljö- och energistrategi för Backahills samlade verksamhet. Olika avtal tecknades med byggaktörerna på Oceanhamnen och ett intentionsavtal tecknades med Region Skåne kring utvecklingen av ett energismart sjukhus i Helsingborg. Tillsammans med Helsingborgshem inleddes utbyggnaden av tio så kallade laddoaser för laddning av elbilar.

För AO Konsumentlösningar var ”Solresan ett viktigt utvecklingsinitiativ under 2019 för att öka försäljningen av solcellsanläggningar. Cirka 90 anläggningar såldes, en rejäl ökning jämfört med 2018. Sedan 2017 har antalet kunder som säljer överskottsel till Öresundskraft ökat från cirka 200 till cirka 700.

AO Produktion erhöll tillstånd från Mark- och miljödomstolen att energiåtervinna upp till 250 000 ton (200 000) restavfall, inklusive 25 000 ton farligt avfall. Ett moderniseringsprogram inleddes vid Västhamnsverket, det EU-finansierade projektet Biodolomer For LIFE, avslutades framgångsrikt och en förstudie startade kring så kallad CCS, i syfte att avskilja koldioxid från rökgaserna vid Filbornaverket.

Inom AO Distribution färdigställdes förberedelserna för byte av elmätare hos samtliga privat- och företagskunder i Öresundskrafts nätområde. Mätarbytet innebär en investering på runt 200 miljoner kronor. De nya mätarna ska vara på plats senast den 1 januari 2025 och ger kunderna bättre möjligheter att effektivisera sin energianvändning. Under året upphandlades även en fjärrinsamlingslösning för fjärrvärme.

– Jag är glad över resultatet. Ägarens beslut att inleda en försäljningsprocess innebar mycket arbete för många av våra anställda, ändå lyckades vi prestera ett starkt resultat, understryker Öresundskrafts vd Anders Östlund.

– Men vi ska inte förblindas av resultatet. Det beror delvis på poster av engångskaraktär och i grunden finns våra stora utmaningar kvar: sjunkande volymer på grund av varmare väder och effektivare energianvändning, ökad konkurrens och myndighetsregleringar som pressar den traditionella verksamheten.

–Samtidigt har vi mycket stora investeringsbehov, både i existerande nät och produktionsanläggningar och i utvecklingen av nya verksamheter när framtidens energi- och kommunikationsmarknad nu snabbt växer fram. Exempelvis fortsätter vi att investera kraftfullt i elbilsladdning genom vårt delägda bolag Bee. Så vi måste jobba på två fronter. Öka och bredda försäljningen av hållbara energi- och kommunikationslösningar, till exempel sol-, ladd- och lagringslösningar. Och effektivisera överallt där vi kan. Resultatet för 2019 visar att vi är på rätt väg och vi har en vass plan för att möte framtidens utmaningar. Det är full fart framåt, avslutar Anders Östlund.

Not: Öresundskrafts hållbarhetsredovisning har publicerats på www.oresundskraft.se.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Björn Eisner, ordförande, Öresundskraft, tel. 073-750 01 69

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige